4.OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEM

Yönetim Kurulumuzun 04.08.2016 tarih ve 29 sayılı kararı doğrultusunda;   Türkiye Badminton Federasyonu  4. Olağan  Genel Kurulu  31 Ekim  2016 Pazartesi  günü  saat 10:30’da Ankara Manhattan Hotel   (Kazım Karabekir Caddesi No:74  İskitler-Ankara)  adresinde yapılacaktır, bu toplantıda yeterli  çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki toplantı 01 Kasım 2016 Salı  günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

4.Olağan Genel Kurul duyuruları www.sgm.gsb.gov.tr ve www.badminton.gov.tr   adreslerinden yayınlanacaktır.

Genel Kurul Delegelerine duyurulur

Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1-Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,

2-Toplantının açılışı,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

5-Gündem maddelerinin okunması ve oylanması,

6-Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

7-Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

8-Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

9-2017 ve 2018 faaliyetlerinin ve tahmini bütçelerinin görüşülmesi ,karara bağlanması,

10-Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Federasyon Faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

14-Ana statünün 12/1/ö bendi kapsamında federasyon başkanı, yönetim kurulu tarafından olağanüstü harcamalar ve borçlanmalar için yetkilendirilebilir iken, bunun limitlerini genel kurulun belirleyeceği hüküm altına alınmıştır.Buna göre, ana statü uyarınca en yüksek karar organı olan genel kuruldan, bankadan kredi kullanımı ve bunun için genel kredi sözleşmesi imzalanması (Genel Kurul Sözleşmesi tutarı ve imzalayacak kişiler ile birlikte), bankadan teminat mektubu talep edilmesine dair yönetim kuruluna yetki verilmesine,

15-Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre, Türkiye Badminton Federasyonunun 09.09.2016 tarih ve 4/13 karar nolu Disiplin Talimatının iptal edilerek, yeni Federasyon Disiplin Talimatının hazırlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

16-Badminton Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi ve Desteklenmesine dair Hukuk Müşavirliğinden gelen 06.05.2016  tarih  ve 35118 sayılı taslağın onaylanmasına,

17-Başkan Adaylarının konuşmaları,

18-Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,

19-Dilek ve Temenniler, Kapanış.